Ostatnia aktualizacja strony: 19.05.2024, 22:11

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LEGNICY zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LEGNICY .

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-16 . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-01 .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-16 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest JOLANTA DUDZIC , jdudzic@2lo.legnica.eu . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 768 625 288 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście od strony ulicy Zielonej - zewnętrzne drzwi, klatka schodowa prosta oraz wewnętrzne drzwi z elektrozamkiem, przy drzwiach wewnętrznych dyżurka z pracownikiem obsługi otwierającym drzwi. Wejście od strony ulicy Powstańców Śląskich - zewnętrzne drzwi, klatka schodowa prosta oraz wewnętrzne drzwi z elektrozamkiem, przy drzwiach wewnętrznych wideofon do połączenia z dyżurką i osobą obsługującą drzwi.
 2. Podwójna szeroka klatka schodowa, korytarze proste, przejście z korytarza do korytarza wymaga pokonania klatki schodowej (jeden bieg schodów, korytarz na półpiętrze i drugi bieg schodów). Brak windy. Dostępny jest schodołaz.
 3. Schodołaz do poruszania się po klatkach schodowych i schodach wejściowych, na potrzeby osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 4. Ogólnodostępny parking przed wejściem od strony ulicy Zielonej, liczba miejsc parkingowych 10. Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, ale jest możliwość podjechania pojazdem pod same drzwi wejściowe.
 5. Osoby niepełnosprawne mają prawo wstępu do budynku z psem asystującym pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadania przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 6. Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnej

©-2024 II Liceum Ogólnokształcące. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL