Ostatnia aktualizacja strony: 19.05.2024, 22:11

Ochrona danych osobowych

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego z siedzibą
w Legnicy  przy ul. Zielonej 17.

Może się  Pan/Pani z Nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: 59-220 Legnica, ul. Zielona 17
 • przez adres email: sekretariat@2lo.legnica.eu
 • telefonicznie: (76) 86-252-88 

Inspektorem ochrony danych jest Pan Zbigniew Nowak. Z inspektorem ochrony danych można  się kontaktować w następujący sposób :

 • listownie: 59-220 Legnica,  ul. Złotoryjska 144 z dopiskiem „IOD”
 • przez adres e-mailem: iod@zojo.legnica.eu
 • telefonicznie: (76) 728 65 28

 

 1. Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w celu:
  1. Przyjęcia ucznia do szkoły;
  2. Realizacji zadań oświatowych;
  3. Zapewnienie bezpieczeństwa ucznia w czasie pobytu w szkole;
  4. Realizacji działań promocyjnych szkoły;
  5. Archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa.
 2. Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59,949 i 2203 oraz 2018r. poz. 650).
 3. Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.
 4. Przetwarzanie danych osobowych uczniów jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w ramach realizacji prawa oświatowego.
 5. Dane osobowe uczniów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe uczniów będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
  i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).
 7. Ma Pani/Pan prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  3. przenoszenia swoich danych osobowych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe spełnienia obowiązku szkolnego.
 9. Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH 
„Monitoring wizyjny II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy” 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zbiorze „Monitoring wizyjny” jest II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego z siedzibą przy ul. Zielonej 17, 59-220 Legnica.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy, tel. (76) 728 65 28, e-mail:  iod@zojo.legnica.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy na podstawie art. 6 ust 1 pkt c) RODO.
 4. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem:
 • widok ogródka obok sali gimnastycznej,
 • wejście do szkoły od ul. Powstańców Śląskich, ciąg pieszy wzdłuż szkoły oraz fragment terenu przylegającego do bieżni,
 • teren zielony od kortów oraz wejście do sklepiku,
 • wejście do szkoły od ul. Zielonej, widok podejścia do okien parteru, obręb placu parkingowego,
 • teren składowiska nieczystości, parking oraz boczne wejście do szkoły,
 • wejście do szkoły od ul. Zielonej, część korytarza na parterze,
 • zejście do toalet chłopców, wejście do sali gimnastycznej oraz wejście do szatni chłopców,
 • zejście do toalet dziewcząt, wejście do pomieszczenia nauczycieli, wejście do szatni dziewcząt,
 • wejście do szkoły od ul. Powstańców Śląskich oraz część korytarza,
 • korytarz I piętra od ul. Powstańców Śląskich,
 • korytarz I piętra od ul. Zielonej,
 • niski parter, korytarz od ul. Zielonej,
 • wejście do auli oraz część schodów,
 • niski parter, korytarz od ul. Powstańców Śląskich.
 1. Odbiorcą danych osobowych będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 2. Dane osobowe nie będą  przekazywane do państw trzecich.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 30 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.
 4. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 5. Każdej osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 21.03.2022
Data modyfikacji : 21.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
II Liceum Ogólnokształcące
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Dudzic
Osoba modyfikująca informację:
Jolanta Dudzic

Opcje strony

©-2024 II Liceum Ogólnokształcące. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL